شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
br ENGLISH
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش   روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
1398/03/11
ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش   روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
ضرورت استفاده از تمامي توانمندي ها در تحقق اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون بسيج ملي كنترل فشار خون. با شعار"فشار خون:بدانيم و اقدام كنيم..." اين پويش ملي 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه در سطح كشور برگزار مي گردد و در فاصله 17 خرداد لغايت 15 تير ماه 1398 كاركنان شبكه بهداشت ودرمان نسبت به غربالگري فشارخون گروههاي هدف اقدام خواهند كرد. كنترل فشارخون توسط تيم سلامت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان براي كاركنان فرمانداري شهرستان همراه باآموزش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
1398/03/11
❕ #من_فشار_خونم_را_كنترل_ميكنم  🎗از 17 خرداد به پايگاههاي سيار و مراكز بهداشتي نزديك محل سكونت مراجعه كنيد  #بسيج_ملي_كنترل_فشار_خون #بدانيم_و_اقدام_كنيم   روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد ❕ #من_فشار_خونم_را_كنترل_ميكنم 🎗از 17 خرداد به پايگاههاي سيار و مراكز بهداشتي نزديك محل سكونت مراجعه كنيد #بسيج_ملي_كنترل_فشار_خون #بدانيم_و_اقدام_كنيم روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
❕ #من_فشار_خونم_را_كنترل_ميكنم 🎗از 17 خرداد به پايگاههاي سيار و مراكز بهداشتي نزديك محل سكونت مراجعه كنيد #بسيج_ملي_كنترل_فشار_خون #بدانيم_و_اقدام_كنيم روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد
1398/03/11
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal