شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت

 نام و نام خانوادگی کارشناسان:

خانم مریم شهردمی
خانم آتوسا معیری 
1. یین اولویت های فعالیتهای آموزش سلامت بر اساس استانداردها و شاخص ها( بسته های آموزشی ، طرح های نیازسنجی ، طرح درس و ارزشیابی )

2.                 2- برنامه ریزی آموزشی در زمینه موضوعات اولویت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت

3.                    3-مشارکت در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه نیازسنجی موضوعات آموزش

 

                    4- نظارت ، پایش و ارزشیابی فرایندهای آموزش سلامت

                       5.     هماهنگی و همکاری بین بخشی و جلب مشارکت رسانه های جمعی

6.                                      6- تعیین نقش و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش سلامت

 7.                   7- طراحی و اجرای دوره های تربیت مربی در زمینه موضوعات فنی و تخصصی آموزش سلامت

8.                             8- برقراری ارتباط موثر با سطوح مافوق ، میانی و محیطی

9.                           9- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافو

1399/10/16
Powered by DorsaPortal