شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد بهداشت مدارس

نام و نام خانوادگی:

خانم سمیه رستگاری
 
ظایف کارشناس بهداشت مدارس

1-    نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس شهرستان و ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

2-    مشارکت در طراحی و تدوین برنامه های بهداشت مدارس در سطح شهرستان

3-    مشارکت در تهیه مواد و مطالب آموزشی و کمک آموزشی در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش همگانی با الویت دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان

4-    مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی

5-    مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای در خصوص بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان و نظارت و کنترل بر نحوه تغذیه آنها

6-    مشارکت در تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش

7-    شرکت در امر آموزش و باز آموزی کارکنان حوزه بهداشت و سایر بخش های مرتبط ( آموزش و پرورش – نهضت سواد آموزی ....)

8-    جمع آوری و تجزیه و تحلیل گزارشات آماری فعالیت ها و تهیه چک لیست و فعالیت ها جهت ارائه به مقامات مافوق و تهیه پسخوراند مناسب جهت ارائه به واحد های گزارش ذیربط

9-    شرکت در دوره های باز آموزی و آموزشی – سمینار ها و کارگاههای استانی و کشوری جهت ارتقاء آگاهیهای علمی و فنی

10-                       اجرای ضوابط ، استانداردها و دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی

11-                       برقراری هماهنگی بین این واحد و سایر بخشهای توسعه که فعالیتهای مرتبط با بهداشت مدارس دارند

12-                       انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1399/10/16
Powered by DorsaPortal