شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
گسترش و امور شبكه ها
کارشناس واحد:
خانم ماندانا ابوالحسنی 
شرح وظایف کارشناس گسترش شبکه

1-    تعیین پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

2-    بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحد های بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و تبدیل واحد ها

3-    بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

4-    نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحد های بهداشتی

5-    تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کار بردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

6-    مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحد های بهداشتی اعزام می شوند

7-    مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات نظیر BMN و .....

8-    بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه و پیگیری تامین آنها

9-    توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان

10-                       گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

11-                       هماهنگی و همکاری با برنامه هایی جاری بهداشتی در منطقه

12-                       همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

13-                       تدوین و پیشنهاد اجرای برنامه های باز آموزی و آموزش حین خدمت برتی کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها

14-                       نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت

15-                       انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1399/10/16
Powered by DorsaPortal