شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
 
 

 کارشناسان بهداشت محیط ستادی:

      فریده خزایی نژاد- میثم بهشتی - علی قربانی -اکرم ورزی آج پیشه
 
      کارشناس بهداشت حرفه ای ستادی:
     سمیرا الیاسی 
 
-      مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی بهداشت محیط براساس تحلیل نیازها ، طبقه بندی اولویت ها و ارزیابیهای منطقه ای

2-      مشارکت در نظارت بر نحوه اجرای برنامه بهداشت محیط و هماهنگ نمودن فعالیت شهرستانها

3-      مشارکت در تهیه پروتکلهای آموزشی برنامه های مربوطه براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده

4-      تهیه و تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های مشروح عملیاتی و ارائه آن به مسئولین مافوق

5-      تهیه و تدوین متون آموزشی و مواد کمک آموزشی شامل پوستر و پمفلت و چارت و .... جهت آموزش گروههای هدف و کارکنان

6-      آموزش و بازآموزی کارکنان و گروههای هدف در زمینه برنامه های بهداشت محیط

7-      آموزش و بازآموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی بمنظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات توسط بهورزان

8-      مشارکت در تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی و پیشنهاد آن به مسئولین مافوق

9-      مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و طرح های پایلوت منطقه ای و کشوری

10- جلب مشارکت و همکاری برون بخشی با سایر ادارات و سازمانها از قبیل اتحادیه اصناف ، شهرداری ، آموزش و پرورش و ... جهت پیشبرد برنامه ها در ارائه خدمات مطلوب و آموزش گروههای هدف

11- همکاری و مشارکت با گروه پزشکی جامعه نگر و دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی در خصوص کارآموزی و آموزش دانشجویان

12- مشارکت و نظارت بر نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی مربوطه

13- بررسی و برآورد نیاز واحدهای ارائه خدمات جهت تدارک و تجهیز و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

14- جمع آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه نتایج به همراه راهکارهای پیشنهادی به مسئولین مافوق

15- نظارت بر فعالیت آزمایشگاههای بهداشت محیط و انجام آزمایشات میکروبیولوژی بر روی نمونه های مرضی ، دارویی خوراک دام و طیور و تسلیم نتایج حاصله

16- انجام مطالعات لازم جهت دست یافتن به اطلاعات جدید از منابع داخلی و خارجی و بسط و انتقال به سایر کارکنان مربوطه

17- بررسی و تحقیق و ارائه راه حل های اجرائی مناسب در زمینه کنترل کیفی آب ، نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و زباله

18- شرکت در کارگاهها ، سمینارها ، گردهمایی و ... بمنظور ارتقاء آگاهی و توان اجرائی

19- مشارکت در بازدیدهای گروهی بمنظور نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه ها و ارائه گزارش های آن به مسئول مافوق

20- رسیدگی به شکوائیه های مربوط به بهداشت محیط و ارائه راه حل های علمی و مطلوب

21- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

 
 
1399/10/16
Powered by DorsaPortal