شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد آمار

 

کارشناس واحد:
 
خانم صدیقه منتظری
 
شرح وظایف واحد واحد آمار:

الف .   کارشناس آمار:

 

1). جمع آوری ،طبقه بندی،و تجزیه وتحلیل اطلاعات موردنیاز برنامه های مختلف بهداشتی آمارهای حیاتی وفعالیت واحدهای بهداشتی استان

 

2). تهیه طرحهای آمارگیری درزمینه های مختلف بهداشتی ،درمانی،آموزشی وپژوهشی

 

3). نظارت وبررسی درمعیارها ،شاخصها،طبقه بندی ها ،جدول ،پرسشنامه ها ودستورالعملهای تهیه شده

 

4 ). نظارت وبررسی درامر محاسبات انجام شده وفرمولهای آماری مختلف بکار رفته

 

5). نظارت وارائه طریق درتهیه وتدوین نشریات آماری

 

6). بررسی گزارشات دوره ایی تهیه شده حاوی نحوه پیشرفت کاروتغییرات وتحولات زمانی ومکانی

 

7). نظارت درنحوه اجرای طرحهای آماری وارزشیابی روشها ومعیارهای استفاده شده

 

8). همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان آماروافراد دوره ندیده

 

9). تجزیه وتحلیل ،نتیجه گیریوتعیین وتفسیراطلاعات آماری

 

10).محاسبات لازم وبکارگیری فرمولها و روشهای مختلف آماری

 

11).همکاری وبرنامه ریزی وهماهنگی واجرای آمارگیریهای مورد نیاز واحدهای ذیربط

 

12).طراحی وتنظیم چاپ متون گزارشات آماری طبق اصول وفنون مربوطه برای ارائه وانتشار

 

13).همکاری درآموزش علمی ونظری علوم آماری جهت دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی

 

14).نظارت برجمع آوری اطلاعات وهمکاری درتهیه گزارشهای توجیهی ازوضع سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی

 

15).ایجادبانک اطلاعات وآمارجهت دسترسی سریع به آخرین یافته ها

 

16).انجام سایرامور مربوط درزمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1399/10/16
Powered by DorsaPortal