شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
مطلب علمي

مهارت حل مسئله

و

تصميم گيري موثر

· تفاوت مشكل با مسئله چيست؟

مسئله يك گام جلوتر از مشكل است.

مسئله همان مشكل تعريف شده است.

در برخورد با مشكل: رويارويي هيجان مدارست

· تعريف حل مسئله:

فرايندي است كه شخص با شناخت و رفتار هدايت شده با كمك راه حلهاي موثر به نتيجه مطلوب مي رسد.

· مسئوليت پذيري در رويارويي با مسائل :

وجود مسئله را انكار نكنيم

آنچه را اتفاق افتاده بشكل مسئله ببينيم نه مشكل

توجه كنيم كه تلاش براي حل مسئله براي سلامت رواني و اجتماعي ما اهميت دارد

باور كنيم كه مسئله حل شدنيست و خودمان ميتوانيم آنرا حل كنيم

بپذيريم حل مسئله به تلاش و زمان نياز دارد.

راه حلهايي را انتخاب كنيم كه به خودمان و يا ديگران آسيبي وارد نكند

· ويژگيهاي افراد توانمند در حل مسئله :

خود پنداره مثبت دارند

خود را سرزنش نميكنند

با مسائل روبرو ميشوند

همواره با انديشه كافي و بدون عجله عمل مي كنند

احساس درماندگي و نوميدي نمي كنند

در افكار احساسات و رفتارشان متعادل هستند

مشاور تصميم گيرنده نيست بلكه...

· گامهاي حل مسئله

1-مسئله يابي:

شناسايي يا طرح مسئله (از شيوه چراها و عينكهاي هفت گانه)

تعريف مسئله

جمع آوري اطلاعات از مشاورين

2-مشكل گشايي:

ارائه راه حل

انتخاب راه حل

· تصميم گيري و زمان اقدام براي حل مسئله

آيا مسئله به خودي خود حل خواهد شد؟(انتظار)

آيا مسئله در حال حل شدن است؟(انتظار)

آيا موانع در حال برطرف شدن است؟(انتظار)

آيا مسئله آثار جدي دارد(اقدام)

آيا مسئله در حال بزرگ شدن است(اقدام)

آيا محدوديت زماني داريم(اقدام به تصميم گيري و زمان اقدام براي حل مسئله)

· 6چ براي يافتن نقطه شروع مناسب براي يافتن راه حل :

چه كسي- چه چيزي را- كجا- چه وقت- چرا- چگونه

پس از شناسايي راه حل مناسب نوبت به انتخاب راه حل مناسب مي رسد.

طرح درست مسئله حل بيش از نيمي از مسئله است

· مثلث عوامل اساسي تصميم گيري در زندگي:

مسئله يا موقعيت - تصميم گيرنده- عوامل فرعي

شخص تصميم گيرنده تحت تاثير عوامل مختلفي است:

ارزشها باورها و نگرش ها- ميزان آگاهي و اطلاعات- ميزان اعتماد بنفس- مسئوليت پذيري

- ريسك پذيري- ميزان درك درست موقعيت- ميزان روحيه مشورت طلبي

· مهمترين عوامل فرعي:

فشارهاي اجتماعي،همسالان وگروه مرتبط با تصميم گيرنده

رسانه هاي جمعي

خواسته ها و ارزوهاي افراد تاثير گذار در زندگي فرد

· انواع تصميم گيري:

آني :مانند واكنش در موقع تصادفات

تاخيري: به بعد سپردن زمان تصميم گيري

تقديري: واگذاري نتيجه به بخت و اقبال.

بر اساس ميزان تفكر و تعقل:

احساسي

منطقي و اساسي

مشاركتي و تفويض اختيار

· مراحل تصميم گيري:

1-تعريف مسئله:

ابتدا مشكل هست بعد تبديل به مسئله بعد راه حلهاي مطرح شده و بعد تصميم گيري و در نهايت اجرا و ارزيابي

آيا من بايد دخالت كنم.

· راهكارهاي تصميم گيري درست و منطقي:

-مشورت با افراد دانا و متخصص و با تجربه در زمان تصميم گيري

- مسئوليت پذيري در برابر تصميم هايي كه گرفته ايم

- مديريت هيجان در زمان تصميم گيري

- استفاده از نگرش كل نگر

- بررسي تمام جوانب

-استفاده از تجربيات ديگران

- هدف گذاري مناسب پيش از تصميم گيري

- ابراز وجود يعني احترام به عقيد باورها و افكارخود وديگران

- بهترين راه حل راه حلي است كه بيشترين نقاط مثبت و كمترين نقاط منفي را دارد

-بايد بين مسئله تصميم گيري و حل مسئله تفاوت قايل شويم

1394/12/02
Powered by DorsaPortal