شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
مزاياي اصلي وارنيش فلورايد نسبت به ساير درمانهاي فلورايد موضعي

بسمه تعالي

از مزاياي اصلي وارنيش فلورايد نسبت به ساير درمانهاي فلورايد موضعي عبارتند از:

1- كاربرد آسان آنها بدون استفاده از وسيله خاص تنها با كاربرد گلوله پنبه يا برس كوچك

2 - كمبودن ريسك بلع مقادير غيرمجاز فلورايد

3- روش بسيار قابل قبول و راحتي براي بيمار است.

4- نياز به پروفيلاكسي حرفه‌اي و تميزكردن دندان قبل از كاربرد وجود ندارد و تنها استفاده از مسواك و خميردندان قبل از كاربرد آن كافي است.

5- به دليل اينكه در مجاورت رطوبت بزاق سخت مي‌شود نياز به ايزولاسيون شديد وجود ندارد و بيمار بلافاصله بعد از كاربرد وارنيش مي‌تواند از روي صندلي بلند شود و وارنيش در مجاورت بزاق روي سطح دندان سخت خواهد شد. بنابراين بيمار مي‌تواند سريع بعد از درمان محل را ترك كند.

6- در افراد غيرهمكار و ناتوان جسمي كاربرد آن بسيار آسان است و نياز به همكاري بيمار ندارد.

7- روش ايمن، بي خطر و مؤثر در كاهش ريسك پوسيدگي در جمعيتهاي با ريسك بالاي پوسيدگي است .

8- بعلاوه توكسيستي‌ حادي در مورد كاربرد وارنيش فلورايد گزارش نشده است و ريسك انتشار عفونت آن نيز اندك است (12).

موبرگ وهمكارانش در سال 2005 بررسي روي تأثير وارنيش فلورايد در اينتروالهاي زماني مختلف انجام دادند. نحوه كاربرد وارنيش فلورايد در سه گروه مختلف به صورت دوبار در سال در يك گروه، سه بار در سال كه هر سه بار در عرض يك هفته انجام شده بود و هشت بار در سال بصورت ماهي يكبار در طول ترمهاي مدرسه بود نتايج اين مطالعه نشان مي دهد درمان وارنيش فلورايد مدارس بصورت هر 6ماه يكبار در كودكان 16-13 سال داراي نتايج عالي براي ممانعت از پوسيدگي‌هاي پروگزيمال در افراد با ريسك بالا يا متوسط پوسيدگي است(23)

بررسي هاي كاستيلو و ميلگروم در مقايسه دو روش يكبار در سال كاربرد وارنيش فلورايد يا كاربرد آن بصورت سه بار در سال بطوري كه هر سه باردر عرض يك هفته انجام شود ، نشان داده كه درصورت كاربرد 3با ر در سال وارنيش فلورايد در طول يك هفته ) در مقايسه با كاربرد آن بصورت يكبار در سال ) آزادسازي فلورايد به ميزان بيشترو درزمان طولاني‌تري صورت مي‌گيرد (6).

مطالعه لوييس و همكارانش در سال 2005 نشان مي‌دهد كاربرد 4-2 بار در سال وارنيش‌هاي فلورايد به ميزان 38% پوسيدگي دندانهاي دائمي را كاهش مي‌دهد (18).

بررسي هاي مارينبو و همكارانش در سال 2005 در مقايسه اينتروالهاي مختلف كاربرد وارنيش فلورايد نشان مي دهد، نتايج حاصل از كاربرد ماهي يكبار وارنيش فلورايد در طول ترم‌هاي مدرسه بهترين تأثير را در كاهش ميزان پوسيدگي دارد

ولي روش كاربرد دوبار در سال آن( يعني بصورت هر 6ماه يكبار) نيز روش مناسب و مقرون به صرفه‌اي خواهد بود و نتايج آن بسيار مناسب‌تر از كاربرد سه بار در سال در عرض يك هفته و گروه كنترل كه درمان وارنيش فلورايد نداشته‌اند گزارش گرديد

بطور كلي ضمن مقايسه نتايج مقالات مختلف و بررسيهاي متاآناليزي نشان داده شده است كه كاربرد مجدد هر 4 تا 6ماه يكبار وارنيش فلورايد جهت دستيابي به فوائد ضد پوسيدگي آن ضروري است.

در افراد با ريسك بالاي پوسيدگي پيشنهاد مي‌شود كه وارنيش فلورايد در فواصل زماني 6-3 ماه يكبار استفاده شود. دفعات بيشتر استفاده از آن مربوط به افرادي خواهد بود كه داراي ريسك بالاتري براي پوسيدگي‌زايي هستند.

بعد از كاربرد وارنيش به والدين و بيمار آموزش داده مي‌شود كه حداقل 4-2 ساعت از خوردن و آشاميدن بايد اجتناب شود و بيمارتا عصر يا تا روز بعد نبايد از مسواك يا نخ دندان استفاده كند تا وارنيش به حدامكان فرصت بيشتري جهت تماس با دندان داشته باشد. وارنيش‌هاي فلورايد غالباً باعث تغييررنگ دندان به رنگ زرد مي‌گردد هرچند اين تغيير رنگ موقت است و با پاك شدن وارنيش از سطح دندان اين تغييررنگ از بين مي‌رود.

1394/12/03
Powered by DorsaPortal