شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
رسانه هاي چاپي

رسانه هاي چاپي

كتاب/كتابچه

تعريف

كتاب، نوشته چاپي است مشتمل بر چندين صفحه كه بين دو جلد قرار گرفته و صفحات آن از يك حاشيه به

يكديگر متصل شده اند.

كتاب به موضوعات متنوعي مي پردازد، ولي داراي يك عنوان است كه معمولاً بر روي صفحه جلد درج مي گردد. به صورت غيرادواري و در قطعه هاي گوناگون چاپ مي شود. هر چند در منابع مختلف بر روي تعداد صفحات آن اتفاق نظر وجود ندارد، ولي براي افتراق از ديگر رسانه هاي نوشتاري تعداد صفحات آن را 49 صفحه يا بيشتر در نظر مي گيرند. منظور از كتاب آموزش سلامت، كتابي است كه حداقل يكي از اهداف آن آموزش سلامت باشد.

كتابچه، عبارتست از يك كتاب كوچك با تعداد صفحات بين 25 تا 30 صفحه با يا بدون جلد، كه در انتقال مفاهيم كلي و اثرگذار در مورد يك موضوع خاص كاربرد زيادي دارد. در برنامه هاي آموزش سلامت از كتابچه براي انتقال وتفهيم مفاهيم و پيام هاي اصلي در مورد موضوعات مرتبط با سلامتي و بهداشت استفاده مي شود.

ويزگي ها

كتاب / كتابچه با توجه به اهداف مورد نظر نويسنده، نوشته(تأليف يا ترجمه) مي شود و متن آن داراي محتوايي بايك سري ويژگيها (دقت، عدم تناقض و يكپارچگي، شفافيت و( .. است كه بايد در تدوين اين رسانه مورد نظر قراربگيرد.به عبارت ديگر، محتوي و ايده ارائه شده در كتاب يا كتابچه با تعداد صفحات كتابچه بايد منطبق باشد. هر صفحه ازكتابچه، بايد حاوي پيام مهمي مرتبط با موضوع مطرح شده باشد.

يك كتابچه اثرگذار، داراي جذابيت بالاي بصري است و حاوي تصاوير جذاب و مناسب با موضوع و صفحات رنگي زيبا مي باشد.

محاسن و معايب كتاب

نكات مثبت

نكات منفي

روشي شناخته شده براي كسب اطلاعات توسط مخاطب است.

امكان پرداختن مشروح و توأم با جزئيات را در هر موضوع فراهم مي كند.

امكان استفاده از آن در هر موقعيتي وجود دارد.

مخاطب بايد از توان خواندن و نوشتن و سطح معلومات متناسب با محتواي كتاب برخوردار باشد.

دستيابي به اطلاعات نيازمند زمان نسبتاً زيادي است.

ممكن است براي بسياري از مخاطبين جذاب نباشد

معيارهاي ارزشيابي

يك كتابچه آموزش سلامت در صورتي اثرگذار خواهد بود كه حجم مناسبي داشته و در مورد موضوع عنوان شده،چشم اندازي جامع و كاربردي ارائه دهد و به جزئيات مهم موضوع نيز بپردازد . براي هر مخاطبي با هر سطح اطلاعات و دانش كاربردي باشد. مفاهيمي كه ارائه ميشود بايد واضح و بدون ابهام باشد

بعد ارزشيابي

موضوعات

نكات مهم در ارزشيابي

محتواي

كتاب /

كتابچه

دقت در كتاب /كتابچه

(Accuracy)

1-. با استفاده از دانسته هاي خود و يا در صورت امكان منابع در دسترس، صحت مطالب ذكر شده را بسنجيد.

2- در صورتي كه متن داراي غلط هاي املايي، نگارشي يا دستور زباني است، به نسبت از حداكثر نمره بكاهيد.

3- لازم است مطالب مندرج در رسانه با منابع علمي به روز مطابقت داشته باشد. به ازاي هر 2 سال قديمي بودن مطالب و منابع آن از تاريخ ساخت رسانه )نه ارزيابي( يك امتياز بكاهيد

عدم تناقض و

يكپارچگي

(Consistency)

1-منظور از يكپارچگي، هم جهت بودن مضمون مطالب عنوان شده در يك راستا مي باشد.

2- مطالب درج شده در اين رسانه را با مطالب در دسترس ديگر رسانه ها كه در زمينه موضوع مذكور ساخته شده اند، مقايسه نماييد. آيا تناقضي مي بينيد؟

شفافيت (Clearity)

1-منظور، پرهيز از واژگان و عبارات تخصصي و روان بودن مطالب است. به نظر شما، آيا امكان داشت ساده تر از اين موضوع مذكور را بيان كرد؟ در اين صورت، به نسبت پيچيدگي ازنمره اين سوال كسر كنيد.

2-چنانچه براي تمامي موضوعات تخصصي مثالهاي كافي آورده شده است، حداكثر نمره و چنانچه براي هيچ يك از موضوعات هيچ مثالي ذكر نشده است، حداقل نمره را اختصاص

بدهيد.

مناسبت داشتن

(Relevancy)

1- لازم است كه در ابتدا جهت آشنايي بيشتر مخاطبين، پيشينه موضوع ذكر شود. ذكر پيشينه تا چه حد كامل است؟ )امتياز بر اساس طيف خيلي كم - 1، كم - 2، متوسط - 3، زياد - 4 خيلي زياد5)

2-منظور از كاربردي بودن مطالب براي مخاطبين، مهم بودن براي مخاطبين است.

3-آيا سازندگان اين رسانه، هيچ اطلاعاتي پيرامون ويژگي هاي دموگرافيك مخاطبين (سن، جنس، شغل، وضعيت تأهل و( ... و ويژگي هاي فرهنگي مخاطبين)سطح نحصيلات، زبان،گويش و( ... داشته اند. تنها در صورت وجود مستندات امتياز دهيد. رسانه تا چه حد براي قشري با اين خصوصيات دموگرافيك و فرهنگي مناسب است؟)امتياز بر اساس طيف خيلي كم- 1، كم- 2، متوسط- 3، زياد- 4، خيلي زياد- 5)

4- آيا سازندگان اين رسانه، هيچ اطلاعاتي پيرامون ويژگي هاي رفتاري و روانشناختي مخاطبين داشته اند. تنها در صورت وجود مستندات امتياز دهيد. رسانه تا چه حد براي قشري با اين ويژگي هاي رفتاري و روانشناختي مناسب است؟ )امتياز بر اساس طيف خيلي كم- 1، كم- 2، متوسط- 3، زياد- 4، خيلي زياد- 5)

جذابيت

(Appealing)

1- منظور از جذابيت، گيرايي مخاطب است.

2- در صورت استفاده از تمامي امكانات بصري ذكر شده)فيلم، پويانمايي، عكس، جدول و نمودار( حداكثر امتياز را اختصاص دهيد. در غير اين صورت به نسبت از امتياز كسر نماييد.

خلاقيت

(Creativity)

1- در جهت مقايسه رسانه حاضر، با نمونه هاي مشابه تلاش نماييد. آيا نمونه ديگري در دسترس وجود دارد؟

2-هر گونه فكر بديع كه مي توانيد در قالب خلاقيت طراح، بگنجانيد، امتياز اين سوال را مي افزايد

مقبوليت

(Credibility)

1- آيا از ديدگاه مخاطبين، نويسنده مقبول ميباشد؟ به نسبت پاسخگويي به اين سوال، امتياز دهيد.

2- به هر ميزان كه منابع و افراد به كار گرفته شده در اين رسانه از مقبوليت بيشتري نزد مخاطبين برخوردار باشند، امتياز بيشتري اختصاص دهيد.

بعد ارزشيابي

موضوعات

نكات مهم در ارزشيابي

ساختار

كتاب /

كتابچه

عنوان كتاب / كتابچه

1-منظور پرهيز از عبارات دشوار در عنوان كتاب / كتابچه و گويا بودن آن مي باشد.

2- عنوان تا چه حد باعث مي شود يك فرد كتاب را از بين كتاب هاي ديگر انتخاب كند؟

3- آيا عنوان كتاب تناسب و همخواني لازم و ضروري را با محتواي خود دارد؟

شناسنامه كتاب /

كتابچه

1- در صورت عدم ذكر تاريخ، محل توليد، نوبت چاپ و موسسه توليد كننده كتاب امتياز كسر نماييد.

2-در صورت عدم ذكر مشخصات نويسندگان و ويراستاران كتاب امتياز كسر نماييد.

3-در صورت عدم ذكر شماره تلفن، فاكس، صندوق پستي و آدرس الكترونيك امتياز كسر نماييد.

فهرست كتاب /

كتابچه

1- لازم است فهرست حاوي عنوان تمام فصول و در صورت امكان بخش هاي اصلي باشد، در غير اين صورت به نسبت، امتياز كسر نماييد.

2-لازم است فهرست كتاب / كتابچه ارجاع دقيق به صفحات را حاصل كند، در غير اين صورت به نسبت، امتياز كسر نماييد.

متن كتاب / كتابچه

1-به نظر شما نويسنده مي توانست عنوان مناسب تري براي فصول كتاب خود برگزيند؟

2- آيا در ابتداي هر فصل، اهداف از آموزش اين فصل ليست شده است؟ در اين صورت امتياز 5 بدهيد.

3- به هر ميزان كه احساس مي كنيد، خوانايي فونت هاي به كار رفته كمتر است، امتياز كسر كنيد.

4-حداكثر 3 فونت متفاوت مناسب است. در صورتي كه بيش از آن استفاده شده است، امتياز كسر نماييد.

5- بسته به سايز كتاب / كتابچه، از فونت 10 تا 14 استفاده شده باشد. به عنوان مثال، اگر مخاطب آن كودكان هستند، فونت بزرگتر لازم است. چنانچه اين قاعده رعايت نشده است، از

امتياز آن بكاهيد.

تصاوير كتاب /

كتابچه

1- به هر ميزان)در حد معقول( كه بيشتر از تصاوير و جداول استفاده شده است، امتياز بيشتري اختصاص دهيد.

2- آيا تمامي تصاوير و جداول و ... داراي توضيحات مي باشند؟ آيا اين توضيحات كامل است؟

3- در جستجوي آدرس يا مجوز ذكر تصاوير، نمودارها و ... باشيد. در صورت ذكر آن ها نمره 5 را اختصاص دهيد

منابع كتاب / كتابچه

1-لازم است كه به انتهاي هر فصل مراجعه كنيد و وجود يا عدم وجود منابع كتاب را بررسي كنيد.

2- لازم است در تمامي فصول، از يك روش منبع نويسي (مانند سيستم ونكوور يا آكسفورد) استفاده شده باشد.

3- منظور از منابع مفيد و مظالعه بيشتر، ارجاع خواننده مشتاق براي دانستن بيشتر مطالب تخصصي تر است

فهرست نمايه

كتاب / (Index)

كتابچه

1- به منظور بررسي وجود يا عدم وجود فهرست نمايه . (Index) به انتهاي كتاب / كتابچه مراجعه نماييد

2- واژگان كليدي مرتبط تا چه حد در فهرست نمايه ذكر شده است؟

3- منظور از دقيق بودن فهرست نمايه كتاب / كتابچه، فراهم كردن ارجاع دقيق به صفحات كتاب مي باشد

طراحي صفحات و

جلد كتاب / كتابچه

1- جلد كتاب به انتخاب آن از قفسه كتابخانه و كتابفروشي كمك مي كند؟

2- اگرچه اين سوال نيز تخصصي است و به نظر مي رسد نياز به يك ارزياب گرافيست داشته باشد، اما به نظر شما طراحي جلد، موضوع را انتقال مي دهد؟

3-آيا از حاشيه ها، سربرگ و پاورقي ها استفاده شده است؟ به ميزان استفاده بيشتر، نمره اضافه كنيد.

بعد ارزشيابي

موضوعات

نكات مهم در ارزشيابي

توليد

كتاب /

كتابچه

 

1- لازم است رنگ ها، مخلوط نشده باشد. كاغذها برش دقيق داشته باشند. كاغذها به يكديگر نچسبيده باشند. صفحات خالي (چاپ نشده) در كتاب نباشد.

2- اگرچه لازم نيست در تمامي كتاب / كتابچه ها از كاغذ گلاسه استفاده شود (در برخي از كتاب / كتابچه ها استفاده از كاغذ كاهي، زيباتر و مناسب تر نيز خواهد بود )، اما در حالت

عادي به كاغذ گلاسه نمره بيشتر و به كاغذ كاهي نمره كمتر داده شود.

3- مسلماً لازم است قطع كتابي كه مطالب مختصري را ارائه مي كند، كمتر از قطع كتابي باشد كه موضوعي را با تفضيل بيشتر توضيح داده است. آيا اين قاعده رعايت شده است؟

4- آيا كتاب / كتابچه در كتابفروشي ها در دسترس است؟ آيا به صورت رايگان توزيع مي شود.

5- قيمت كتاب را با كتاب هاي مشابه مقايسه نماييد.

1394/12/08
Powered by DorsaPortal