شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
مجله چيست؟

 

مجله چيست؟

مجله نشريه اي دوره اي است كه به موضوعات خاص مي پردازد و اغلب به صورت انتشارات رسمي يا نيمه رسمي براي گروه مخاطب خاص منتشر مي شود. مجله معمولاً به صورت شماره ها يا جزوه هاي پياپي با فاصله زمان منظم براي مدت نامحدود منتشر مي شود و حاوي مقالات و اطلاعات مفيد، علمي و كاربردي درباره موضوع هاي گوناگون است. هدف از مجلات آموزش سلامت، بالا بردن آگاهي هاي تخصصي مخاطبان در زمينه هاي گوناگون پزشكي و سلامت است.

ويژگي ها

مجله آموزش سلامت سبب يادگيري بهتر از طريق خواندن، كمك به خودآموزي شده و چون در مقايسه با سايرنشريات(مانند خبرنامه و روزنامه( نظارت بيشتري دارد، در نتيجه مطالب آن از اعتبار بيشتري برخوردار بوده ورسانه مناسبي براي مخاطبان جهت ارجاع مطالب و موضوعات به آن است . اما انتشار آن گران بوده و به دليل داشتن برنامه زماني مشخص، سريع منتشر نشده و در دسترس مخاطب قرار نمي گيرد. مجلات به دليل اين كه براساس موضع خاصي چاپ مي شوند معمولاً مخاطبان خاص خود را داشته و كمتر ديده مي شود يك مجله كليه مخاطبان يك جامعه را به سمت خود جذب نمايد. مجله بايد تسهيلات چاپي مناسب و در دسترسي داشته باشد تادر فواصل زماني منظم و معين، اطلاعات به روز مرتبط با سلامت و بهداشت را به دست مخاطبين برساند.

معيار ارزشيابي

يك مجله بايد در فواصل زماني مشخص چاپ شده و در اختيار مخاطبان قرار گيرد. عنوان و موضوعات ارائه شده درآن بايد همگون بوده و اطلاعات و مقالات موجود در آن بايد بتواند آگاهي و دانش تخصصي خوانندگان خود را درزمينه موضوعي كه ارائه ميدهد، بهبود بخشد. مقالات مقاله بايد به روز بوده و از مطالب و اطلاعات جديد استفاده شده و اعتبار علمي اين مطالب مورد تأييد صاحبنظران آن باشد.


در ارزشيابي مجله، به مواردي كه در جدول زير ذكر شده است بايد دقت نمود

بعد ارزشيابي

موضوعات

ارزشيابي نكات مهم در

دقت

(Accuracy)

1. نويسندگان، ويراستاران علمي، منابع استفاده شده مجله از اعتباركافي برخوردار باشند.

2. اطلاعات ارائه شده از منابع به روز باشند، به ترتيب سال هاي انتشار 2007 به قبل يك امتياز كسب مي شود

3- اگر زير 50%، 50 تا 75 % و بيش از 75 % مقالات يك شماره از مجله در راستاي اهداف باشند، به ترتيب امتيازات امتياز 1 و 2 ،3،4 وبالاي 75%امتياز 5 مي گيرد

4. گروه ويرايش علمي درحيطه كاري مجله متخصص باشند، دادن امتيازات ليكرت (امتياز بر اساس طيف خيلي كم- 1، كم- 2، متوسط- 3، زياد- 4، خيلي زياد- 5) سليقه اي مي باشد

5- اگر تناسب عكس ها و تصاوير به كار رفته درمجله و بولتن با متن به ترتيب زير50%، بود. ، 50 تا 75%و بيش از75% باشد، امتيازات كسب شده به ترتيب 1 و 2 ،3،4 ونهايتا 5 خواهد بود

شفافيت (Clearity)

1. اگر مشخصات نويسندگان به فرم زير نوشته شده باشد، امتيازات مانند زير به آنها تعلق خواهدگرفت:

نام و نام خانوادگي نويسنده مدرك تحصيلي

نام محل اشتغال (در دانشگاه و.....) رتبه دانشگاهي ياسمت شغلي

2. وجود هر يك از اين مشخصات 1 امتياز در برخواهد داشت.

3. اگر مشخصات سازمان تهيه كننده مجله / بولتن به صورت زير نوشته شده باشد، مانند زير به آن ها تعلق خواهد گرفت:

4. نام دانشگاه يا حوزه تابعه نام دانشكده يا زير حوزه

5. نام معاونت دانشكده يا دانشگاه و.....) نام واحد

6. داشتن هر يك از موارد فوق به امتياز ، 1 امتياز خواهد افزود.

7. مانند شماره 1 ارزيابي شود.

8. سياست هاي ويراستاري مجله مكتوب و مستند بوده و ميزان رعايت آن امتيازدهي شود.

9. دستورالعمل اخلاق پزشكي در مجلات موجود بوده و نحوه پيروي ازاخلاق پزشكي مشخص باشد.

10.اگر زير 50 % مطالب كاربردي باشد امتياز 1 يا 2 تا 75 % مطالب كاربردي باشند امتياز 3 يا 4 و اگر بيش از 75 % مطالب كاربردي باشند، امتياز 5 مي گيرند. ،

11 . پرهيز از كلمات فني، علمي، ادبي و كتابي توسط ارزياب امتيازدهي شود.

مناسبت داشتن

(Relevancy)

1-توسط ارزياب، سنجش شود (با توجه به نوع مخاطب)

2- توسط ارزياب، سنجش شود (با توجه به نوع مخاطب)

3-مطالب وتصاوير ارائه شده متناسب با خصوصيات مخاطب، دموگرافيك، فرهنگي، رفتاري و روانشناختي هركدام 1 امتياز ميگيرند.-

جذابيت

(Appealing)

1. مطالب جذاب شامل: جدول، مسابقه، پاسخ به نامه ها و سرگرمي ها و........ است كه توسط ارزياب امتيازدهي مي شود.

پاسخ به اين سؤال براساس نظر ارزياب مي باشد.2-

بديع بودن

مقاله اي كه درمجله يا بولتن ديگر به چاپ نرسيده باشد و از نظر عنوان براي مخاطبان جديد و نو باشد

طرح كلي

1. اندازه شكل و منظر عمومي مجله و تناسب آن با هدف توسط ارزياب سنجش مي شود.

3. چشمگير بودن مجله در نگاه اول جنس كاغذ جلد، رنگ جلد ، كيفيت تصاوير جلد، زيبايي لوگوي جلد فاكتورهاي موثر كه در اين زمينه باشند.

4. ارزياب براساس فاكتورهاي املاء، آئين نگارش و دستور زبان مناسب اين سؤال را ارزيابي مي كند.

ساختار متن،

نوشتار وجداول

1. اگر شناسنامه مجله حاوي اطلاعاتي ازقبيل: تاريخ، محل چاپ، سازمان حمايت كننده و تيراژ و نوبت چاپ باشد، هر يكي از آن ها يك امتياز خواهد داشت.

2. استفاده از سرفصل هاي يك دست و قابل تشخيص و مربوط به موضوع.

3. سنجش توسط ارزياب صورت مي گيرد (فراهم كردن پيش زمينه مورد نياز براي مطالب).

4. نكات اصلي با برجسته كردن يا پررنگ كردن آن ها صورت گرفته است يا نه و تا چه حد (امتياز بر اساس طيف خيلي كم- 1، كم- 2، متوسط- 3، زياد- 4، خيلي زياد- 5) بوده است.

5. مشخص نمودن واضح تام تصاوير و چارت ها

.a دادن توضيح مناسب در زير آن ها

b.نزديك بودن چارت به متن مربوطه

c.اجتناب از قراردادن متن اطراف تصوير

d.وضوح كامل تصوير و چارت

e.استفاده از حداقل خطوط عمودي و افقي در جداول

f.توسط ارزياب اين قسمت سنجش مي گردد

6. از بين تلفن يا فاكس، صندوق پستي، آدرس پستي و نشاني پست الكترونيك (يك مورد 2 امتياز، دو مورد 3 امتياز، سه مورد 4 امتياز و چهار مورد 5 امتياز)

تيب وفضا سازي

1. استفاده ازشيوه تايپ و انتخاب نوع فونت مناسب بطوري كه قابليت خواندن مطالب حداكثر باشد.

2. استفاده از فضاي مناسب بين ستون ها

3. تقابل (كنتراست) مناسب بين كاغذ و متن و عدم چاپ كلمات روي زمينه سايه دار و يا طرح دار. متن سياه دركاغذ سفيد غيركلاسه بهتراست

سطرها

1-استفاده از طول مناسب سطر (حداكثر 5 اينچ)

2-جدا نكردن كلمات براي قرارگيري در دو سطر

3-يكدست بودن طراحي صفحات

4-اجتناب از بي نظمي و هماهنگي

قابليت دسترسي

در دسترس بودن مجله در فرم هاي ديگري براي استفاده نابينايان و ديگر معلولان

كيفيت مجله

1. براي استفاده از رنگ هاي مشخص براي جذاب تر شدن مجله و بولتن

2. رعايت صرفه جويي در استفاده موثر و بيشترين تأثير رنگ و اجتناب از رنگ بيش ازحد.

3. كيفيت چاپ مطالب مناسب باشد.

باشد). Sid-Free paper ، 4. استفاده از كاغذ با جنس مناسب (در مواردي كه مجلات به صورت آرشيو درميباشد

5- عكس ها، تصاوير، جداول و چارتها وضوح كافي داشته باشند.

اجراي مجله

1. متناسب بودن تيراژ مجله با جمعيت مخاطب كه توسط ارزياب سنجش مي شود.

2. نحوه توزيع مجله به طور مناسب صورت مي گيرد زمان مناسب، در دسترس بودن مخاطب مكاني مناسب در نظرگرفته شود.

3. منظم بودن انتشار شماره هاي مختلف مجله.

1394/12/16
Powered by DorsaPortal