شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
پيشگيري از اعتياد

انگيزه هاي شروع سوءمصرف مواد

دردهاي مزمن جسمي-افزايش توانايي جسمي-اختلالات روان پزشكي درمان نشده-همانندسازي بابزرگترها-دسترسي به پول هنگفت براي كسي كه راه هاي عاقلانه خرج كردن آن را نمي داند-تصورات نادرست درباره مصرف موادمخدر-ايجاداحساسات ويژه-روش هاي مقابله با استرس-تشويق عضو معتادخانواده

عوامل موثر برايجاداعتياد:

-اثرات مثبت يامنفي دراولين بار مصرف- كنجكاوي- طمع و آز به علت كسب بيشتراحساس لذت- نقايص جسماني مانندبيماري ،مشكلات رواني،نگراني هاي عصبي و استرس- انسان هايي كه رواني ضعيف وايماني سست دارند-

- عوامل خانوادگي: تحول خانواده-فقرمادي ستيزه والدين رفاه اقتصادي خانواده

-عوامل اجتماعي : نابرابري هاي اقتصادي واجتماعي -جنگ وبحران اقتصادي

-علل سياسي

-داشتن الگوهاي بد(ورزشكاران-هنرمندان و...)

-چشم وهم چشمي

-روابط نادرست والدين

-احساس حقارت

-اعتياد، صنعت ومحيط كار

-كارشناسان هزينه لازم جهت رفع نسبي اعتياد درايران را 325 ميليارد تومان گزارش كرده اند

-مطابق آمارها 3٪از معتادان تزريقي اظهار نموده اندكه در محيط كار تزريق مشترك داشته اند

مطابق تحقيقات به عمل آمده:

-15 ٪از معتادان اظهار داشته اند كه اعتيادرااز محيط كارخود شروع كرده اند

-سازمان بهداشت جهاني اعلام نموده است؛دراثراستفاده ازسرنگ هاي مشترك آلوده:

16-8 ميليون نفر درسال به بيماري هپاتيت نوع Bمبتلا مي شوند اين آمار درمورد ابتلابه بيماري هپاتيت C،به ميزان 5/4-2 ميليون نفر ميباشد

-مطابق تحقيقات دركارگران صنعتي وابسته به موادمخدر:

1-ميزان خسارتي كه به سرمايه هاي ملي وارد مي نمايند5 برابرخسارت ناشي ازافرادعادي است.

2-ميزان بهره وري اين كارگران نسبت به كارگران طبيعي 30٪كاهش داشته است.

3-ميزان هزينه هاي درماني نيروهاي صنعتي وابسته به مواد مخدر 300٪افراد عادي است.

4-ميزان غيبت صنعت كاران معتاد 5/2 برابر افراد عادي است.

5-ميزان تاخيردرمحل كارافرادفوق،3برابرافرادعادي است.

6-كارگران وابسته به مواد5/2برابر بيشترازتسهيلات پزشكي استفاده مي كنند.

7-با جلوگيري از عوارض صنعتي واجتماعي ناشي از مصرف موادمخدر مي توانيم در هرسال 15000مدرسه صدميليوني بناكنيم

-اولين ضربه هاي اعتيادبرپيكرخانواده واردمي شود

سوغات اعتيادبراي خانواده چيزي جزپريشان حالي ونگراني نيست

مهمترين تاثيراعتيادبر خانواده، ازبين رفتن كنترل،نظم وانضباط، ايجادهرج ومرج و بي -بندوباري است.

اعتياددرخت سبززندگي رامي خشكاند

-آشنايي باروحيات وانگيزه فرزندان،شرط اول مراقبت توسط والدين است.درصورت وجود اين آگاهي شما به آساني درهمان ابتدا به سوءمصرف موادمخدرفرزندان پي خواهيدبرد

-بهترين راه مبارزه بااعتياد،پيشگيري است وبهترين راه پيشگيري،آگاه كردن نسل جوان از خطرهاي گرايش به مواد مخدر است

-ضعف اخلاق وبي بندوباري در خانواده ها، يكي از علل وعوامل اصلي انحرافات وبويژه اعتياد است

والدين گرامي ؛اگر به دنبال سلامت فرزندان وپاك نگهداشتن حريم خانواده تان هستيدباايجادروابط عاطفي مناسب بافرزندان والقاي منطقي در كنارآگاهي هاي مطلوب،ذهن آنان رادر برابرموادمخدرمقاوم سازيد

والدين عزيز؛همين الآن شروع كنيد.هيچ گاه براي صحبت بافرزندانتان درموردموادمخدرخيلي زودياخيلي دير نيست چراكه دربررسي هاي انجام شده نيمي ازتمام دانش آموزان دبيرستاني وراهنمايي ذكر كرده اندكه والدين آن هاهرگزباايشان درموردخطرات موادمخدرصحبت نكرده اند

-ازكارهاي درست وخوب فرزندانمان ستايش كنيم واگرخطايي كردندازعمل آن هاانتقاد كنيم نه ازخود آن ها

-به صحبت هاي فرزندانمان گوش دهيم.

-استفاده ازالقاب وعناوين مناسب درحين موردخطاب قراردادن فرزندان،سبب تقويت حس اعتماد به نفس درآن هامي گردد

-سعي كنيم باكودكانمان صادق باشيم چراكه اگراعتمادرابياموزندبيشتراحتمال داردكه موقع مشكلات ازماكمك بخواهند

-نوجوانان مانندهرانساني حق اظهارنظروتصميم گيري درامورات شخصي خودشان رادارند،تعدّي وتجاوزبه اين حقوق توسط والدين قدرت تصميم گيري واعتمادبه نفس رادرآن هاسركوب نموده وسبب تضعيف پايه هاي تعامل صحيح بين آن هاووالدين خواهدشد

-سعي كنيم توانايي نه گفتن رادرفرزندانمان تقويت كنيم نه سركوب

-بررسي هاي انجام شده نشان مي دهدكه شروع اعتياددراغلب مواردبصورت تفريحي وسرگرمي وبه توصيه دوستان معتادبوده است

-انتظارات شماازفرزندان بخصوص نوجوانان وجوانان بايددرحدتوان آن هاباشد

-مراقب رفت وآمدهاي فرزندان خودباشيد به صحبت هاي فرزندانمان گوش كنيم.

جواني كه اعتيادش راترك كرده،نيازمندحمايت ومحبت خانواده است.وسواس وخشونت در تربيت،دوباره اورابه تباهي سوق مي دهد

برخوردهاي نامناسب ونابجاي اطرافيان واعضاءخانواده گرهي ازكارفرد معتادنمي گشايدواورابه فراروگريزازخانواده ترغيب ميكند

-44%از بزهكاران جامعه ما در خانواده هاي بي بندوبار زندگي كرده اندو91٪ازاين خانواده هاگرفتار اعتياد بوده اند

-تماس با فرد معتاد موجب كنجكاوي و انگيزه اي براي شروع اولين مصرف خواهدبود

در صورت مشاهده نشانه هاي زير به احتمال مصرف مواد مخدرافراد فكر كنيد :

-تمايل به كناره گيري از بستگان و معاشرت با دوستان مشكوك

-حالت خواب آلودگي و چرت هاي بي موقع وغير معمولي

-افسردگي،عدم تحرك، اجتناب از كارهاي سنگين وجسماني-

- پرگويي، ياوه گويي ودروغ گويي

-عدم توجه به نظافت وآراستگي سرووضع ظاهري

-تضعيف حافظه،عدم احساس مسئوليت ووقت شناسي

-خيره شدن به يك نقطه و عكس العملهاي همراه با مكث و ترديد

-كاسته شدن اشتهاوتمايل بيشتر به كشيدن سيگار ومصرف چاي،كم شدن وزن

-صحبت نكردن بااعضاي خانواده بخصوص برادران وخواهران

-وجود اثرات سوختگي بخصوص در انگشتان،لباس ومحل زندگي مثل فرش يا پتو

-كشف وسايلي از قبيل دستمال كاغذي لوله شده،چوب كبريت تمام سوخته وزرورق آلوده

-قفل كردن درب اطاق در موقع بيرون رفتن و بستن درب اطاق خوددر مواقعي كه داخل اطاق به سر مي برند

-وجود آثار تزريق روي پوست بدن،وجودنقطه هاي آبي ياسياه برروي بازووساق وحتي پشت دست

-زياددستشويي رفتن وطولاني بودن زمان دستشويي

-تغيير ساعات خواب،اغلب ديرخوابيدن ودير بيدار شدن

-استعمال داروهاي خواب آور

-بي علاقه بودن نسبت به كاروانجام وظيفه

-غيبت هاي مكرر در خانه،مدرسه ومحل كار

-تغيير رنگ چهره بخصوص لبها،تنگ شدن مردمك ها

-درخواست مكرر پول ازافرادبه بهانه هاي مختلف

بامشاهده تعدادي از نشانه هاي فوق ازانجام هرگونه واكنش نسبت به افرادخودداري نماييدوموضوع رابايكي ازمراكزمشاوره رسمي،درميان گذاريد

1394/12/16
Powered by DorsaPortal