شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
بسته آموزشي تكامل

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازنداران

شبكه بهداشت و درمان شهرستان عباس آباد

 

(بسته آموزشي تكامل)

واحد بهداشت خانواده

تابستان94

 

 

"علائم هشداردهنده ي مشكلات تكاملي"

حركتي آشكار

معيارهاي بسيار زودرس مانند توانايي غلت زدن يا اكستانسيون سر و گردن در وضعيت تعليق شكمي قبل از 3 ماهگي كه بيانگرافزايش تون اكستانسور است. حجچح

معيارهاي بسيار ديررس

در سن 4 تا 5 ماهگي، با گرفتن دست نمي نشيند.

در سن 7 تا 8 ماهگي، بدون كمك نمي نشيند.

در سن 18 ماهگي، راه نمي رود.

در سن 2 سالگي، از پله، بالا و پايين نمي رود.

در سن 3 سالگي، براي لحظه اي روي يك پا نمي ايستد.

در سن 4 سالگي، لي لي نمي كند.

راه رفتن با نوك پا؛ قيچي كردن؛ در حالتي كه ميخواهيم او را بنشانيم، يكباره مي ايستد و تعويض پوشك شيرخوار به سختي،بيانگر اسپاستيسيته هستند. يي

/

حركتي ظريف

در سن 4 تا 5 ماهگي، نمي تواند جغجغه را در دست بگيرد.

در سن 10 تا 11 ماهگي، نمي تواند چيزي را بين شست و ساير انگشتان در دست بگيرد.

دست غالب، قبل از سن 18 ماهگي مشخص است )همي پلژي و آسيب شبكه ي بازويي سمت مقابل را در نظر داشته باشيد.(

در سن 3 سالگي، نمي تواند 8 مكعب را روي يكديگر گذاشته يا يك خط مستقيم بكشد.

در سن 5 سالگي، نميتواند با مكعب ها، پلكان بسازد يا يك ضربدر را تقليد كند. س خ

 

زبان

در هر سني، به صدا پاسخ نمي دهد.

در سن 9 ماهگي، استفاده از حروف صدادار و بيصدا با يكديگر ( Babbling )مانند بابا ندارد.

در سن 11 تا 12 ماهگي، چيزي را نميدهد، نشان نمي دهد و اشاره نمي كند.

در سن 18 ماهگي، دستورات ساده را درك نمي كند.

در سن 18 تا 21 ماهگي، هيچ كلمه اي را به كار نمي برد.

در سن 24 ماهگي، عبارات 2 كلمه اي به كار نميبرد و به دستورات ساده، پاسخ نمي دهد.

در سن 24 تا 36 ماهگي، تكلم او به سختي توسط والدين درك مي شود.

در سن 36 تا 48 ماهگي، تكلم او به سختي توسط افراد غريبه درك مي شود.

كودكي كه از صحبت در مورد موقعي تها و مسائل مختلف اجتناب مي كند.

هرگونه پسرفت در زبان يا مهارت هاي اجتماعي در هر سني مشاهده مي شود.

لكنت در شرايط بدون استرس، تكرار تمام كلمه وجود دارد. اي وضع

 

شناختي

در سن 2 تا 3 ماهگي، مادر خود را با علاقه ي خاصي نمي شناسد.

در سن 12 ماهگي، دنبال اشياي مخفي شده نمي گردد.

در سن 2 سالگي، تشابه ها را گروه بندي نمي كند.

در سن 3 سالگي، نام كامل خود را نمي داند.

درسن 4و نيم سالگي، به طور متوالي نمي شمارد.

در سن 5 سالگي، هيچ رنگ يا حرفي را نمي شناسد.

رفتاري، اجتماعي/ هيجاني

رفتاري/اجتماعي/هيجاني

در هر سني، تماس چشمي ضعيف؛ عدم توانايي در آرام شدن توسط والدين؛ فقدان علاقه به مردم؛ تهاجم بيش از حد و حركات تكراري داشته باشد )اختلالات نافذ تكاملي(PDD)را در نظر داشته باشيد.)

در 3 ماهگي، فقدان لبخند اجتماعي داشته باشد (PDD،غفلت و اختلال بينايي را درنظر داشته باشيد.(

در سن 6 تا 8 ماهگي، در حين بازي نمي خندد.

در سن 2 سالگي، با كودكان و بزرگسالان مشغول نمي شود. (PDD،غفلت و اختلال بينايي را درنظر داشته باشيد.(

در سن 3 تا 5 سالگي، ارتباط اجتماعي ندارد.

 

                                                                                     شنوايي در سنين مختلف

             درصورت عدم تطابق، كودك را براي ارزيابي شنوايي ارجاع نماييد.

سن

وضعيت مورد انتظار

سؤال كنيد

تولد تا 3

ماهگي

با صداي بلند، در قسمتي از بدن

دچار پرش مي شود.

با اصوات يا موسيقي نسبتاً بلند آرام ميشود.

آيا هنگام حرف زدن با او، سرش را به سمت شما ميچرخاند؟

آيا با اصوات بلند، بيدار ميشود؟

آيا وقتي با او صحبت ميكنيد، لبخند ميزند؟

آيا به نظر ميآيد كه صحبت هاي شما را ميشنود و هنگام گريه كردن،ساكت ميشود؟

3 تا 6

ماهگي

سرش را به طرف منبع صوتي ميچرخاند.

آيا به كلمه ي (نه)كه مادر ميگويد پاسخ نشان داده و در تون صداي خود تغيير ميدهد؟

آيا صداي خود را تقليد ميكند؟

آيا از صداي اسباب بازي هاي صدادار لذت ميبرد؟

آيا سعي در تكرار اصوات مي كند )مثل اُ، آ، بابا(؟

آيا از اصوات بلند ميترسد؟

6تا10ماهگي

سرش را به طرف منبع صداي آرام

ميچرخاند و آن را مشخص ميكند.

اصوات صدادار مانند دادا را ادا

ميكند.

آيا نسبت به صدا زدن اسمش، زنگ تلفن و صداي برخي از افراد،واكنش نشان ميدهد؟

آيا لغات عمومي )كفش، ليوان( و باي باي را ميشناسد و واكنش دارد؟

آيا حتي وقتي تنها است غان و غون ميكند؟

آيا در پاسخ به درخواست هايي مثل بيا اين جا واكنش دارد؟

آيا وقتي درمورد چيز مشخصي صحبت مي شود به آن چيز نگاه ميكند؟

10تا 15

ماهگي

اصوات صدادار بيش تري را ادا ميكند و اولين كلمه را ميگويد.

آيا از اسباب باز ي هاي صداساز لذت ميبرد و با آ نها بازي ميكند؟

آيا وقتي از او خواسته شود، اشيا و افراد آشنا را نگاه ميكند و يا نشان ميدهد؟

آيا دستورات يك مرحله اي را <