شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
عوامل خطر آفرين خودكشي

عوامل خطر آفرين خودكشي
اكنون شيوه اي ياد يار به نام «تبسم جوانان »براي استفاده مشاوران / روان درمانگران در ارزيابي ابعاد خطر مراجعان خودكشي گرا ارائه وپيشنهاد مي گردد. اين «ياد يار »اكثر عوامل خطري را كه در ادبيات خودكشي مشخص شده اند پوشش مي دهد:

ت به معناي تفكر غير منطقي : تفكرمنطقي ، كنترل افكار واحساسات از مهارتهاي اساسي در زندگي است .از ويژگي افراد خودكشي گرا به ويژه نوجوانان ، نداشتن مهارتهاي مقابله اي مناسب ، بالاخص تفكر منطقي مي باشد .ازاين رو نديدن گزينه هاي مختلف ،عدم انعطاف پذيري ، تكانه اي عمل كردن از ويژگي هايي است كه در بررسي افراد پر خطر ،اهميت بسيار دارد

ب به معناي بيماري : بيماري جسماني ورواني همبستگي قابل توجهي با خودكشي دارد ، سابقه طبي قبلي ومراجعه درماني دامنه اي از 32 تا 80 درصد افراد خودكشي كننده در شش ماه قبل از انتحار به علت بيماري را نشان مي دهد .

س به معناي سن :در گذشته خطر خودكشي با بالا رفتن سن افزايش مي يافت ولي در بررسي هاي جديد نشان مي دهد خودكشي درميان نوجوانان 15 تا 19 ساله به شدت رو به رشد است .همچنين در بزرگسالان به ويژه از دهه ششم زندگي به بعد افزايش بالايي دارد .

م به معناي مصرف نا به جاي مواد مخدر :مواد مخدر به ويژه الكل خطر خودكشي را به شدت افزايش مي دهد .در هرحال ، استفاده نا به جا و سوء مصرف الكل ،به طور كلي مواد مخدر در افزايش خودكشي بسيار تأثيرگذارند .

ج به معناي جنسيت : زنان سه برابر مردان اقدام به خودكشي مي كنند اما كمتر از آنان مي ميرند .به عبارتي ،مردان ، خودكشي (چهارتا پنج برابر زنان) وزنان ،اقدام به خودكشي (چهار تا هشت برابر مردان ) بيشتري دارند .و به معناي وضعيت تأهل :ميزان خودكشي در ميان افراد متاهل نسبت به گروه مطلقه وبيوه بسيار پايين تر است .به طور كلي ، خودكشي درافرادي كه مجرد ، جداشده وتنها هستند بيشتر مي باشد .مطلقه وبيوه بودن 4 تا 5 برابر خطر خودكشي را افزايش مي دهد .اين امر ازسويي اهميت تأهل واز سوي ديگر ، نقش فقدان حمايت اجتماعي در افزايش خطر خود خودكشي را نمايان مي سازد .

الف به معناي افسردگي : افسردگي توأم با نا اميدي از نشانه هاي جدي خطر خودكشي است .داده هاي تحقيقي بيانگر نتايج مختلفي است از جمله 10 تا 15 درصد افراد افسرده خودكشي مي كنند .همچنين ، بيش از 60 درصد كساني كه به وسيله خودكشي مرده اند از افسردگي عمده در رنج بوده اند .

ن به معناي نداشتن حمايت اجتماعي : از متغير هاي اساسي سلامت روان وجود سيستم هاي حمايت اجتماعي مناسب است .

الف به معناي اقدام قبلي :خودكشي درافرادي كه اقدامهاي قبلي داشته اند ، بسيار بالاست .

 ن به معناي نقشه سازمان يافته :هرچه نقشه فرد براي خودكشي دقيق تر وجزئيات بيشتري داشته باشد ،خطر آن بيشتر است .ازاين روبه نظرمي رسد كساني كه واقعا" قصد خودكشي دارند ،نقشه وطرح دقيق تري براي خوددارند .خودكشي افراد اغلب به گونه اي است كه كارهاي نيمه تمام را تكميل ومرتب مي كنند .همچنين ممكن است اشياءباارزش خودراببخشند ، به قرارها ، بدهي ها يا وثيقه ومواردي از اين قبيل رسيدگي نمايند .

      واحد سلامت روان شبكه

                                                                                                 هفته دوم مرداد95

1395/06/08
Powered by DorsaPortal